Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na všechny smlouvy o dílo, jejichž předmětem je poskytování fotoslužeb, mezi společností Radek Mládenka – Trendfoto, se sídlem Zlínská 370, IČO 47824301, DIČ CZ7206065845, (dále jen Zhotovitel nebo Trendfoto), a právnickou nebo fyzickou osobou, které Zhotovitel poskytuje dále specifikované fotoslužby (dále jen Zákazník).
 2. Fotoslužbami se rozumí služby a výrobky poskytované Trendfoto koncovým zákazníkům zhotovené z dat, resp. s využitím dat poskytnutých Zákazníky, např. nikoli však výlučně zpracování fotografií, přenos fotografií na dárkové předměty, fotokalendáře, fotoobrazy a další. Fotoslužby jakož i prodej zboží v e-shopu, jsou určeny pouze pro Zákazníky ve věku 15 let a výše.
 3. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že Zákazník je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými listinami. 

II. Uzavření smlouvy o dílo

 1. K uzavření smlouvy o dílo může dojít:
  (a) prostřednictvím internetové fotosběrny Zhotovitele na adrese www.trendfoto.cz, kterou bude objednána fotozakázka internetem;
  (b) na prodejně Zhotovitele prostřednictvím zákaznického fotosáčku;
 2. Podstatnými náležitostmi smlouvy o dílo jsou předmět plnění díla, cena díla, termín a způsob dodání. Pokud jde o cenu, termín a způsob plnění, odkazuje Zhotovitel na platnou nabídku cen, včetně termínu a způsobu plnění, jež je vždy nedílnou součástí těchto VOP.
 3. Uzavřením smlouvy dle bodu II.1. přistupuje Zákazník na tyto VOP a uzavírá se Zhotovitelem smlouvu o dílo. Objednávka Zákazníka je, podle § 1740 a násl. občanského zákoníku, považována za přijetí návrhu Zhotovitele na uzavření smlouvy. V případě internetové objednávky obdrží navíc Zákazník potvrzení objednávky na svoji e-mailovou adresu.   

III. Registrace účtu

 1. Před uzavřením smlouvy o dílo podle bodu a) je Zákazník povinen provést registraci svého účtu. Obsahem účtu jsou mimo jiné osobní údaje Zákazníka, jejichž správcem je Zhotovitel. Zákazník obdržel při registraci od Zhotovitele informace o ochraně osobních údajů vyžadované příslušnými právními předpisy, které jsou uveřejněny také na webových stránkách Zhotovitele.
 2. Přihlášení k zákaznickému účtu probíhá zadáním e-mailové adresy a hesla. Heslo je Zákazník povinen udržovat v tajnosti a může jej kdykoli změnit.

 

 

IV. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotoslužby, která je specifikována v objednávce, smlouvě o dílo nebo potvrzené objednávce Zhotovitelem.
 2. Určení předmětu díla musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce Zhotovitele, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla. Neakceptováním platných VOP, či jejich akceptování Zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy

 V. Práva a povinnosti Zhotovitele

 1. Zhotovitel se zavazuje Zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou fotozakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo. Není-li dohodnuto jinak, Zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou Zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy, přijetí či potvrzení objednávky.
 2. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, pokud neobsahuje úplné údaje o Zákazníkovi či neobsahuje klasickou předlohu vůbec nebo je tato vadná (zcela nebo částečně). Zhotovitel je zároveň oprávněn odmítnout objednávku zadanou přes internet, pokud tato obsahuje poškozené soubory dat nebo v případě, kdy Zákazník nedodrží postup zadávání fotozakázky, který internetová aplikace nabízí.
 3. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.
 4. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.
 5. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.
 6. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality fotozakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je Zhotovitel oprávněn tuto objednávku použít a optimalizovat. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.
 7. Zhotovitel je oprávněn ke zhotovení fotozakázky využít třetích osob, přičemž za zhotovení fotozakázky odpovídá tak, jako by fotozakázku prováděl zcela sám.
 8. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání Zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má Zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel v tom případě nenese odpovědnost za vzniklé škody.
 9. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání Zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny.

 

 

VI. Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Pokud Zákazníkem učiněná objednávka obsahuje jakékoli podmínky, které jsou v rozporu se smlouvou nebo s těmito VOP, nebo pokud Zákazník připojí k objednávce jiné písemnosti či jakékoli další podmínky, nestávají se tyto součástí smlouvy a nejsou pro Zhotovitele závazné.
 2. Za fotozakázku zpracovanou a dodanou Zhotovitelem je Zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku v den uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky Zhotovitelem. Cena fotozakázky se skládá z ceny produktu, dopravného a balného a platného DPH, vše podle platného ceníku Zhotovitele. Do doby úplného zaplacení ceny fotozakázky zůstávají objednané fotoslužby ve vlastnictví zhotovitele.
 3. Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů) poskytnutých Zhotoviteli v souvislosti s objednávkou.
 4. Za obsah obrazových souborů je plně zodpovědný Zákazník. Zákazník prohlašuje, že je majitelem autorských práv obrazového materiálu v objednávce a plně zodpovídá za případná porušení autorských či jiných práv a za případnou způsobenou škodu.

 Uzavření smlouvy o dílo na prodejně Trendfoto:

 1. Uzavírá-li zákazník smlouvu o dílo v prodejně TRENDFOTO, řídí se při zadávání objednávky těmito VOP, pokyny obsluhy, též nabídkou služeb zhotovitele platnou pro daný den.
 2. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná či neurčitá.
 3. Pokud Zákazník vloží do fotosáčku jiný předmět než ten, který je pro zhotovení předmětné fotozakázky specifikován v těchto VOP (např. kinofilm, CD, negativ apod.), nenese Zhotovitel žádnou odpovědnost za jeho případnou ztrátu nebo poškození.

Uzavření smlouvy o dílo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku:

 1. Uzavírá-li zákazník smlouvu o dílo prostřednictvím internetových stránek www.trendfoto.cz, bude mít zákazník možnost volby, zda si vyřízenou fotozakázku vyzvedne na prodejně TRENDFOTO nebo zda mu tato má být zaslána prostřednictvím smluvního dopravce.
 2. Při zadávání objednávky podle předchozího bodu je Zákazník povinen dodržovat postup zadávání, které tyto programy vyžadují. Pokud Zákazník tento postup nedodrží, nedojde z uzavření smlouvy o dílo a odeslání objednávky. V případě chybného zadání osobních údajů při registraci, resp. před potvrzením objednávky, Zhotovitel neručí za úspěšné dohledání fotozakázky. Zákazník plně zodpovídá za správnost údajů uvedených v registraci, resp. v objednávce. Zákazník může před potvrzením objednávky vždy údaje opravit v rámci svého registrovaného.
 3. Výdejní místo vydá Zákazníkovi zhotovenou fotozakázku pouze po zaplacení dohodnuté ceny.
 4. Poskytování služeb Zhotovitelem je omezeno územím České republiky. Objednací adresa i místo dodání se vždy musí nacházet na území České republiky.
 5. Pokud je Zhotoviteli objednávka doručena v den jejího odeslání a její přijetí je zhotovitelem potvrzeno prostřednictvím e-mailu téhož dne, je tento den považován za den přijetí objednávky. V ostatních případech je dnem přijetí objednávky považován pracovní den následující po dni odeslání objednávky Zákazníkem.
 6. Objednávka fotozakázky musí obsahovat nepoškozené soubory dat a musí být ve správném formátu. Pokud tato podmínka není splněna, je Zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.
 7. Zákazník není oprávněn po odeslání objednávky tuto objednávku jednostranně zrušit, je-li objednávka odeslána a Zhotovitelem přijata již ke zpracování. V takovém případě je Zákazník povinen zhotovenou fotozakázku převzít a uhradit za ni příslušnou cenu. 

 

VII. Záruka, kvalita, reklamace

 1. Zhotovitel dodá nepoškozenou fotozakázku v kvalitě, která byla sjednána či určena objednávkou. Nebyla-li kvalita sjednána či určena objednávkou, bude fotozakázka dodána v kvalitě obvyklé vzhledem k účelu použití a ceně.
 2. Vlastnictví a nebezpečí škody na zakázce přechází na Zákazníka převzetím a zaplacením dohodnuté ceny za hotovou fotozakázku. Zákazník je oprávněn otevřít fotosáček se zhotovenou fotozakázkou až po úhradě fotozakázky. Pokud Zákazník tuto svou povinnost poruší, pak Zhotovitel neodpovídá za škody na zakázce, ledaže Zákazník prokáže, že takovou škodu sám nezpůsobil.
 3. Zhotovitel zodpovídá za vady fotozakázky, co do provedení či balení fotozakázky. Zhotovitel nezodpovídá za vady provedené fotozakázky, jejichž příčinou je vadný materiál (zejména vadná data, formát kinofilmu, CD apod.) dodaný Zákazníkem.
 4.  V případě poškození nebo ztráty datového nosiče nebo filmového materiálu ručí Zhotovitel pouze do výše materiální hodnoty poškozeného nebo ztraceného materiálu.
 5.  V případě, že fotozakázka vykazuje vady, je Zhotovitel oprávněn buď vadu odstranit, nebo dodat novou bezvadnou fotozakázku. V případě poštovní zásilky, kdy tato vykazuje viditelné poškození, může Zákazník zásilku odmítnout a sepsat s doručovatelem protokol o poškození zásilky. V případě reklamace díla postupuje Zákazník podle platného reklamačního řádu Zhotovitele.
 6.  Postup pro provádění reklamací zhotovených zakázek je popsán v Reklamačním řádu pro fotoslužby, který tvoří Přílohu k těmto VOP.

 

VIII. Dodání, převzetí fotozakázky

 1. Zákazník se zavazuje vyzvednout si objednanou fotozakázku v místě určení a tuto uhradit. Zhotovitel informuje Zákazníka o vyhotovení fotozakázky a předpokládaném termínu doručení formou e-mailu. Zhotovitel zodpovídá za uložení fotozakázky po dobu tří měsíců od data objednání. Zhotovitel v tomto případě upozorní Zákazníka na skutečnost, že jeho fotozakázka dosud nebyla vyzvednuta a vyzve jej k vyzvednutí. Po marném uplynutí této doby bude fotozakázka skartována, čímž není dotčen nárok Zhotovitele na úhradu ceny fotozakázky.
 2.  Fotozakázka bude Zhotovitelem dodána ve lhůtě uvedené v ceníku platném v den uzavření smlouvy.
 3.  Zákazník je povinen se při vyzvednutí hotovené fotozakázky v prodejně Zhotovitele řídit těmito VOP a pokyny obsluhy.

 

IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. V souladu s informační povinností stanovenou zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje Zhotovitel Zákazníka o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je s ohledem na služby v oblasti fotozakázek, Česká obchodní inspekce. Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi Zákazníkem a Zhotovitelem, může se Zákazník do jednoho roku od prvotního uplatnění nároku u Zhotovitele obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Internetová adresa České obchodní Inspekce je wvw.coi.cz.

 
X. Závěrečná ustanovení

 1. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení Zákazníkovi bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Zákazníka.
 2. Smluvní vztahy mezi Zákazníkem a Zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
 3. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za Zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem Zhotovitele. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu Zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.
 4. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení Zákazníkovi na internetových stránkách www.trendfoto.cz a prodejně TRENDFOTO.
 5. Zákazník bere na vědomí, že uzavírá smlouvu o dodávce služeb, případně zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka a zadáno okamžitě po objednání do výroby, aby byla dodržena lhůta pro dodání uvedená v ceníku. Proto nemá Zákazník podle § 1837 občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu. Zákazník dále bere na vědomí, že po odeslání objednávky do výroby už nelze fotozakázku z technických důvodů produkčního systému stornovat a tato bude vyrobena.
 6. V případě, že některá ustanovení těchto VOP a Reklamačního řádu se stane neplatným, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení. V takovém případě místo neplatných ustanovení v dobré víře budou sjednána náhradní ustanovení.
 7.  Nedílnou součástí těchto VOP je Reklamační řád pro fotoslužby.
 8.  Tyto VOP a Reklamační řád nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2023.

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD
fotoslužby 

Cílem Trendfoto je poskytovat služby a dodávat výrobky v široké nabídce a v nejvyšší kvalitě. Pokud dojde k nějakému pochybení, uplatněte prosím svoji reklamaci bez zbytečného odkladu dle našeho Reklamačního řádu. Přijatou reklamaci posoudíme a vynasnažíme se vyřešit v co nejkratším termínu a k Vaší spokojenosti.

 
I. Úprava právních vztahů

 1. Smluvní úprava právních vztahů vychází ze Všeobecných obchodních podmínek Trendfoto.

 
II. Záruční doba

 1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí fotozakázky. Objednává-li Zákazník fotoslužby jako spotřebitel, tj. bez uvedení IČO a případně DIČ, sjednává se záruční doba v délce 24 měsíců. V ostatních případech se sjednává záruční doba v délce 6 měsíců.  

 

III. Reklamace vady

 1. Při nedodržení smluvních závazků ze strany Zhotovitele má Zákazník právo na reklamaci či odstoupení od smlouvy.
 2. Reklamace vyřizuje Zhotovitel bezodkladně, nejpozději však do 30 dní ode dne uplatnění reklamace.
 3. V případě nespokojenosti s kvalitou zhotovení fotozakázky Zákazník zašle kompletní fotozakázku k posouzení Zhotoviteli, a pokud námitky budou shledány důvodnými, Zhotovitel provede opravu. Pokud Zhotovitel není schopen dodržet stanovené lhůty k přepracování (viz. termíny dodání jednotlivých produktů), je povinen Zákazníka informovat a určit náhradní termín vyřízení reklamace.
 4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní fotozakázku k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Reklamace musí být nahlášena neprodleně po zjištění vady. Doporučujeme Zákazníkovi uplatnit reklamaci co nejdříve, nejlépe do jednoho měsíce. Reklamace zaslané Zhotoviteli na dobírku nebudou Zhotovitelem v žádném případě přijaty.
 5. Každá reklamace musí obsahovat reklamované zboží, daňový doklad a původní fotosáček nebo potvrzení internetové objednávky. V případě objednávky předané na paměťovém médiu, musí Zákazník rovněž zaslat původní objednávková data zpět na původním paměťovém médiu.
 6. V případě záměny je nutné vrátit kompletní reklamovanou fotozakázku zpět a sdělit podrobně motivy chybějící fotozakázky nebo podrobnosti k paměťovému médiu či filmu. Nepodaří-li se reklamaci vyřídit dohledáním správné fotozakázky, poskytne Zhotovitel Zákazníkovi finanční náhradu v maximální hodnotě ztraceného materiálu, nebo Zhotovitel Zákazníkovi vydá jako náhradu nový materiál stejného druhu a kvality, případně i poštovné, nedohodnou-li se na jiném způsobu řešení.
 7. V případě reklamace ceny fotozakázky, je nutné kontaktovat pověřenou osobu Zhotovitele mailem na  mladenka@trendfoto.cz nebo osobně přes provozovnu TRENDFOTO.
 8. Při nedodržení doby sjednané pro zhotovení fotozakázky bude Zákazníkovi poskytnuta sleva ze stanovené ceny ve výši maximálně 10 %. Den příjmu fotozakázky ke zpracování se do sjednané doby nezapočítává.

 
IV. Vlastnosti zhotovené fotozakázky, které nemohou být předmětem reklamace

 1. Odlišná barevnost každé jednotlivé zhotovené části fotozakázky, v případě, že Zákazníkovi je dle uzavřené smlouvy vyráběno více typů výrobků – vzhledem k různým podkladovým materiálům (různé druhy papíru, různé fotografické a tiskové techniky) nelze zaručit úplnou barevnou shodu mezi různými tiskovými materiály.
 2. Odlišná barevnost fotografií oproti fotografiím, které si Zákazník dříve dělal klasickou cestou (tisk nebo expozice na fotopapír) - vzhledem k tomu, že klasické fotografie jsou vyráběny jinou technologií a na jiný materiál než digitální fotografie, nelze zaručit úplnou barevnou shodu.
 3. Snížená kvalita, daná nízkým rozlišením dodaných obrazových souborů (fotografií) Zákazníkem, nemůže být předmětem reklamace.
 4. Zhotovení technologického výřezu, jež je nutný při zhotovení fotografie na digitálním minilabu nemůže být předmětem reklamace. Tento technologický výřez zvětší obrazová data fotografie o cca 2 % přes okraje fotopapíru. Proto na zhotovené fotografii tato část chybí. Jedná se ale o velice malou oblast při okrajích snímků. V případě, že je do snímku vložený text až k samotnému okraji, dojde k jeho oříznutí, proto je potřeba text ve fotografii umístit dál od okrajů fotografie.
 5. V případě, že si zvolíte zhotovení fotografií bez bílých okrajů nemůže být předmětem reklamace ořezání fotografií z důvodu nepoměru stran pořízeného snímku a zvoleného formátu fotografie. V takovém případě, že hrozí uřezání podstatné části snímku vlivem nepoměru stran předlohy a formátu fotografie je nutné vybrat typ zpracování s okraji.
 6. Uvedené formáty fotografií nejsou přesné rozměry, ale tzv. pracovní velikosti. Přesné rozměry fotografií jsou následující:
 • fotografie 9x13 má přesnou velikost 89x127 mm,
 • fotografie 10x15 má přesnou velikost 102x152 mm,
 • fotografie 13x18 má přesnou velikost 127x179 mm,
 • fotografie 15x21 má přesnou velikost 152x210 mm,
 • fotografie 21x30 má přesnou velikost 210x297 mm,
   

V. Závěrečná ustanovení

 1. Smyslem tohoto reklamačního řádu je zajistit, aby Zákazník nebyl na svých právech a oprávněných zájmech krácen. Tohoto cíle lze dosáhnout tehdy, jestliže reklamační požadavky budou uplatněny včas, řádně a při respektování vzájemných práv a povinností, jakož i při poskytnutí potřebné součinnosti obou smluvních stran. 
 2. U fotozakázek nejsou předmětem zpracování profesní filmy umělecké, publicistické, archivní či významné dokumentární ceny. Ke zpracování nejsou přijímány fotopřístroje pro vícenásobné použití, při jejichž zaslání Zhotovitel neručí za jejich případnou ztrátu.

V případě požadavku na zpracování, který nelze zohlednit na zákaznickém sáčku, je nutno před zadáním fotozakázky kontaktovat pracovníky TRENDFOTO na telefonním čísle: 733 523 296 nebo 732 556 662 či e-mailovou adresou vyroba@trendfoto.cz a fotozakázku adresovat jmenovitě na konkrétní osobu.